na ratunek oferta kontakt

nieograniczony przetarg na sprzedaż używanego samochodu Chevrolet Orlando 1.8 16V

20.11.2018, 00:00

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. („Organizator", „Spółka") z siedzibą: 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gosp. KRS 0000287031
NIP 525-000-03-92
Kapitał zakładowy: 9 000 000 PLN


ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż używanego samochoduI. Informacje ogólne

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż używanego samochodu Spółki, którego dane, wraz z ceną wywoławczą stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 14ºº. Oferty można składać bezpośrednio w siedzibie Spółki, w budynku biura Zarządu, lub przesyłać listem poleconym na adres Spółki (decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Spółki).

Otwarcie ofert i wybór oferentów nastąpi w siedzibie Spółki, w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz.14.00.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Samochód przeznaczony do sprzedaży można oglądać w dniach od 21 listopada do 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Spółki po uprzednim kontakcie pod numerem tel. kom.: 668-885-385.  


II. Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie w siedzibie Spółki, w sposób i w terminie wskazanym powyżej (tj. 11 grudnia 2018 r. do godz. 14ºº), pisemnej oferty zakupu, w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z napisem ,,Przetarg - samochód",

- wpłacenie najpóźniej w tym samym terminie (tj. do 11 grudnia 2018 r. do godz. 14ºº) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  podanej w załączniku nr 1, na rachunek Spółki w ALIOR BANK 43 2490 0005 0000 4530 8368 0529.

 

Wadium wnoszone jest w sposób opisany powyżej. Organizator nie dopuszcza możliwości wnoszenia wadium w papierach wartościowych.

Za termin wpłaty uważać się będzie datę wpływu (zaksięgowania) wadium na rachunek Spółki.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

 

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 

1)  członkowie zarządu spółki i jej organu nadzorującego;

2)  podmiot gospodarczy prowadzący przetarg na zlecenie spółki oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3)  osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)  małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)  osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

III. Informacje dotyczące oferty i warunków przetargu

 

Oferta powinna zawierać:

·        Dokładne oznaczenie samochodu, którego oferta dotyczy (marka i model oraz numer rejestracyjny),

·        Proponowaną cenę zakupu brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług),

·        Kopię dowodu wpłaty wadium,

·        Dane osobowe zawierające: w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, adres zameldowania i korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail (jeżeli oferent chce otrzymać powiadomienie w ten sposób); w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nr NIP i dane firmy; w przypadku osób prawnych - odpis z KRS oraz adres korespondencyjny lub adres e-mail (jeżeli oferent chce otrzymać powiadomienie w ten sposób) - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych stanowi załącznik nr 2,

·       Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie jestem: członkiem zarządu spółki lub jej organu nadzorującego; podmiotem gospodarczym prowadzącym przetarg na zlecenie spółki lub członkiem jego władz lub organu nadzorującego; osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem wyżej wymienionych osób; osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg."

·        Oświadczenie o treści: „Zapoznałem się z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu, a także ze stanem technicznym pojazdu, którego oferta dotyczy i z tego tytułu nie będę wysuwał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora",

·        Informację czy zwrot wadium (w przypadku niewybrania oferty) ma nastąpić na rachunek bankowy z którego dokonana była wpłata, czy też na inny (podany przez uczestnika),

·        Oświadczenie złożone zgodnie z załącznikiem nr 2,

·        Podpis oferenta.

 

Oferty opiewające na cenę niższą niż wywoławcza lub nie spełniające warunków podanych wyżej nie będą brane pod uwagę.

W wypadku jednakowej wysokości najwyższych ofert, Komisja Przetargowa powiadomi oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o wynikach przetargu na adres e-mailowy lub pocztowy wskazany w ofercie. W informacji zostanie podany termin wpłaty pozostałej części ceny (za termin zapłaty pozostałej części ceny uważać się będzie datę wpływu (zaksięgowania) na rachunek Spółki) - nie dłuższy niż 14 dni oraz termin, do którego należy odebrać samochód.

 

Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

 

Uczestnikowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone na podany w ofercie rachunek bankowy, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium przepada, jeżeli uczestnik, którego oferta zostanie wybrana we wskazanym terminie nie wpłaci pozostałej części zaoferowanej ceny. Wadium przepada również na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od dnia jej złożenia.

 

Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Organizatora. Komisja rozstrzyga spory i udziela wyjaśnień dotyczących przetargu. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne. .

 

IV. Warunki zawarcia umowy sprzedaży:

 

1. Umowa sprzedaży samochodu zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty uczestnika.

2. Wpłata całej oferowanej ceny, pomniejszonej o kwotę wcześniej wpłaconego wadium, powinna nastąpić na podany w niniejszym ogłoszeniu rachunek Organizatora w terminie wskazanym w informacji do uczestnika o wybraniu jego oferty. Nie jest dopuszczalne uregulowanie ceny poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu zapłaty ceny z jakimikolwiek należnościami nabywcy wobec Organizatora. Nie ma możliwości dokonania wpłaty gotówkowej.

3. Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży samochodu będzie umowa sprzedaży zawarta niezwłocznie po wpłacie pozostałej części ceny oraz faktura VAT. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

4. Wydanie samochodu nabywcy (wraz z dokumentami i kluczykami) nastąpi po zawarciu umowy.

5.W przypadku nie odebrania samochodu we wskazanym terminie nabywca zostanie obciążony opłatą ze jego przechowywanie.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż używanego samochoduL.p. Marka samochodu Model Rok prod. Numer rejestr. Rodzaj pojazdu Całkowity przebieg (w tys. km) Cena wywoławcza (brutto)
1 Chevrolet Orlando 1.8 16V 2012 WE 772LJ osobowy 136 30 000Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych


INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

I.            Administratorem przekazanych danych osobowych jest Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. („Spółka")


II.           Dane osobowe będą:

1)    przetwarzane dla celów związanych z postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu używanego („Postępowanie");

2)    przechowywane przez okres Postępowania, a następnie przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa i okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;


III.           Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO").


IV.           Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji Postępowania.


V.            Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane i automatyzowane.


VI.           Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.


VII.          Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do::

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe;

3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania;

4)  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane;

5) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6) przeniesienia danych osobowych;

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody;

8) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli:

a)  kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c)  Spółka nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;


VIII.         Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Spółka może przetwarzać dane osobowe z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.


IX.           Spółka zobowiązana jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności osoby, której dane są przetwarzane.


X.            W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, osoba której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzoru. Z dniem 25 maja 2018 roku organem nadzoru uprawnionym do rozpatrzenia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Oferentów.
.............................................................


(czytelny podpis)

‹‹‹ lista