na ratunek oferta kontakt

Ogłoszenie prasowe w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

16.05.2016, 00:00

Ogłoszenie prasowe
w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(ul Chełmska 30/34, 00-725 WARSZAWA)

 

Działając na podstawie § 33 pkt. 2 Umowy Spółki oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie prze- prowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. 2003 r. Nr 55 poz. 476 z pózn. zm.),

 

Pełnomocnik Wspólnika Spółki
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(ul. Chełmska 30/34, 00-725 WARSZAWA)

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki:
- ukończone studia wyższe,
- co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych,
- praktyczna znajomość zasad funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- korzystanie z pełni praw publicznych.
- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
- niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych

Dodatkowym atutem będzie:

• znajomość języka obcego,
• znajomość problematyki związanej z profilem działalności spółki.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) życiorys (CV) ze zdjęciem,
2) list motywacyjny (wraz z adresem do korespondencji i tel. kontaktowym),
3) kopię dowodu osobistego,
4) oświadczenie o:

• ukończeniu studiów wyższych,
• spełnieniu wymagań w zakresie stażu pracy,
• korzystaniu z pełni praw publicznych,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
• niekaralności oraz nietoczeniu się wobec kandydata postępowania przygotowawczego i karnego,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pełnomocnika Wspólnika dla celów postępo- wania kwalifikacyjnego (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych).
• wypełnieniu obowiązku dotyczącego złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego (zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów).

Do zgłoszenia należy dołączyć w oryginałach lub odpisach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy tych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Pełnomocnikowi Wspólnika oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych wcześniej przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Pełnomocnikowi Wspólnika dodatkowe dokumenty. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 maja 2016 r. w sekretariacie Spółki w Warszawie, ul. Chełmska 30/34, 00-725 WARSZAWA (tel. 22 841-06-06), w godzinach 9:00-15:00.

Kandydaci mogą również przesyłać zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską na adres siedziby Spółki:

 

Pełnomocnik Wspólnika
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chełmska 30/34, 00-725 WARSZAWA

 

Zgłoszenie powinno zostać złożone (przesłane) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki - nie otwierać".

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki. Otwarcie zgłoszeń i ich kwalifikacja pod względem formalnym nastąpi w dniu 3 czerwca 2016 r.

Zgłoszenia kandydatów dostarczone

‹‹‹ lista