na ratunek oferta kontakt

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

29.10.2017, 01:08

Pełnomocnik Wspólnika
Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zaprasza do składania ofert

naprzeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2017.
  1. 1)       Określenie firmy i siedziby Spółki:

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa

2)       Określenie przedmiotu zamówienia:


Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r. jest sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy podmiotu.

3) Termin i miejsce składania ofert:


Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2017" należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o., ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 15 .11.2017 r. do godziny 15°°.


4) Warunki przeprowadzenia badania:


1.    Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 może dokonać firma audytorska, która:

a)    spełnia wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieją inne zagrożenia dla ich niezależności, a także zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

b)    dysponuje kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

c)    wyznacza jako kluczowego biegłego rewidenta osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnia warunki określone w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

2.     Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki.

3.     Przekazanie do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4.     Uczestnictwo biegłego rewidenta w co najmniej jednym spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika. Koszty uczestnictwa w spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika ponosi biegły rewident.

5.     Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż do dnia 31.03.2018 r.

6.     Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 nie może badać podmiot, który badał sprawozdanie finansowe Spółki kolejno za lata 2014-2016.

7.     Dopuszcza się wspólne złożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum.

8.     Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Pełnomocnika Wspólnika Opinii i Raportu z badania.


5. Badanie dokumentów:


Objęcie badaniem metodą pełną dokumentów ze wszystkich obszarów działalności, obejmujących szacowane ich ilości:

1.      dokumenty obce - faktury gotówkowe/przelewowe - szacunkowa liczba dokumentów 1850 szt. rocznie;

2.      dokumenty obce - wyciągi bankowe - szacunkowa liczba dokumentów 320 szt. rocznie - szacunkowa liczba operacji łącznie ze wszystkich wyciągów 3400 operacji rocznie;

3.      dokumenty własne - raporty kasowe - szacunkowa liczba dokumentów 60 sztuk rocznie - szacowana liczba operacji łącznie za wszystkich raportów 420 operatów rocznie;

4.      dokumenty sprzedaży - szacunkowa liczba dokumentów 1000 sztuk rocznie;

5.      dokumenty własne - magazynowe - szacunkowa liczba dokumentów 1900 sztuk rocznie;

6.      dokumenty własne - listy płac, polecenia księgowania - szacunkowa liczba dokumentów 420 sztuk rocznie;

7.      majątek trwały - ewidencja szacunkowa, liczba pozycji 400 sztuk;

8.      trzy umowy pożyczek - aktualnie;

9.      sześć umów leasingu - aktualnie;

10.    brak umów kredytowych - aktualnie.

W pozostałym zakresie badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania, określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Informacje w powyższym zakresie zainteresowani oferenci mogą uzyskać w siedzibie Spółki u Pana Arkadiusza Stronk - Głównego Księgowego pod numerem telefonu (22) 840-40-71 do 79 do dnia 8 11.2017 r.


6. Oferta powinna zawierać:


1)   Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy  o biegłych rewidentach) z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki oraz o podmiotach, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych.
2)    Oświadczenie firmy audytorskiej o:

a) spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

b)  dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

c)  wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

3)   Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania - przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

4)     Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

5)  Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

7. Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert stanowią: cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.


8.      Data i miejsce otwarcia ofert oraz zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania


Oferty zostaną otwarte przez Pełnomocnika Wspólnika w dniu 20.11.2017 r. w siedzibie Spółki. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 nastąpi w terminie do dnia 27.11.2017 r.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega sie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


9)  Termin obowiązywania umowy

Umowa z Biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 zawarta zostanie na okres 2 lat, tj. również na badanie sprawozdania za rok 2018.


 

‹‹‹ lista