na ratunek oferta kontakt

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

07.11.2016, 00:00

Pełnomocnik Wspólnika
Sp. z o.o. Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED
z siedzibą w Warszawie
zaprasza do składania ofert naprzeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2016.
  1. 1)    Określenie firmy i siedziby Spółki:

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa2)    Określenie przedmiotu zamówienia:


Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportemo tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. jest sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy podmiotu.

 

 


3)    Termin i miejsce składania ofert:


Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016” należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o., ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 21.11.2016 r. do godziny 15.00.


4)    Warunki przeprowadzenia badania:


 

1. Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki.

2. Przekazanie do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu  informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w co najmniej jednym spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika. Koszty uczestnictwa w spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika ponosi biegły rewident.

4.   Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego powinno nastąpić  nie później niż do dnia 31.03.2017 roku.

5.  Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 nie może badać podmiot, który badał sprawozdania finansowe Spółki kolejno za lata 2013-2015.

6. Dopuszcza się wspólne złożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i
na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

7. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi
po przyjęciu przez Pełnomocnika Wspólnika Opinii i Raportu z badania.


5)     Badanie dokumentów:


Objęcia badaniem metodą pełną dokumentów ze wszystkich obszarów działalności, obejmujących szacowane ich ilości:


a/ dokumenty obce – faktury gotówkowe/ przelewowe  –szacunkowa liczba dokumentów 1850 szt/ rocznie


b/ dokumenty obce – wyciągi bankowe  –szacunkowa liczba dokumentów 320 szt/ rocznie- szacowana liczba operacji łącznie ze wszystkich wyciągów 3400 oper/ rocznie;


c/ dokumenty własne – raporty kasowe  –szacunkowa liczba dokumentów 60 szt/ rocznie- szacowana liczba operacji łącznie ze wszystkich  raportów 420 oper/ rocznie;


d/ dokumenty sprzedaży –szacunkowa liczba dokumentów 1000 szt/ rocznie;


e/ dokumenty własne – magazynowe –szacunkowa liczba dokumentów 1000 szt/ rocznie;


f/ dokumenty własne – listy płac, polecenia księgowania –szacunkowa liczba dokumentów 560 szt/ rocznie;


g/ majątek trwały- ewidencja szacunkowa liczba pozycji 400 szt;


h/ trzy umowy pożyczek - na dzień dzisiejszy;


i/ brak umów leasingu – na dzień dzisiejszy;


j/ brak umów kredytowych – na dzień dzisiejszy;


Informacje w powyższym zakresie zainteresowani oferenci mogą uzyskać w siedzibie Spółki u Pana Arkadiusza Stronk - Głównego Księgowego pod numerem telefonu (022) 840-40-71 do 79 do dnia 16.11.2016 r.

 


Oferta powinna zawierać:


1)    Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o  liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, o podmiotach, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych.


2)    Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.


3)    Cenę i warunki płatności za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.


4)    Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.


5)    Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z podaniem osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów.


6)    Kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.


7)    Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.


Kryteria oceny ofert stanowią: cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 30.11.2016 r.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

‹‹‹ lista