na ratunek oferta kontakt

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki BIOMED-produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

04.06.2018, 00:00

Zgromadzenie Wspólników Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki BIOMED-produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieOsoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu będzie odpowiedzialna za:

 

·     kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności Spółki,

·     opracowywanie i realizowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

·     bieżący kontakt z kluczowymi klientami Spółki,

·     pozyskiwanie nowych umów handlowych,

·     podejmowanie i realizowanie działań zmierzających do budowy stabilności ekonomiczno-finansowej i wartości Spółki.

 

Od Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu oczekujemy:

 

·     doświadczenia w zarządzaniu pracą dużych zespołów,

·     wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych,

·     umiejętności efektywnego działania pod presją czasu oraz oczekiwanych wyników,

·     decyzyjności i etyki zawodowej.


Kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 

1.   posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2.   posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3.   posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4.   spełniać inne, niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.


Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 

1.   pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 

2.   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

 

3.   jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 

4.   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

 

5.   jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Zgłoszenie na stanowisko Prezesa Zarządu powinno zawierać:

 

1.   życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,

 

2.   oświadczenia o:

·     korzystaniu w pełni z praw publicznych,

·     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

·     niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

·     zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę BIOMED-produkcja Sp. z o.o. oraz przez spółkę Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki",

 

3.   oryginały lub urzędowe odpisy oryginałów dokumentów potwierdzających:

·     ukończenie studiów wyższych,

·     co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata,

·     co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,

·     dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty),

 

4.   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki),

 

5.   oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259)

 

6.   oświadczenie i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

 

 

 

Przesyłane w procesie dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi przez kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu; w takim przypadku kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu oraz zgłoszenia, które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

 

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać od dnia publikacji do dnia 11 czerwca 2018 r. w godzinach od 800 do 1400 w sekretariacie spółki Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Chełmskiej 30/34 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki BIOMED-produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie".

 

Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki mogą zostać odebrane osobiście przez kandydata w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną zniszczone przez Radę Nadzorczą po upływie jednego miesiąca od dnia powołania Prezesa Zarządu.

 

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.

‹‹‹ lista