Ochrona danych osobowych 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o. o. wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000287031, siedziba: 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34, NIP 5250000392, REGON 000288001

  Kontakt biuro@biomed.com.pl, tel. 22/ 841-40-71 do 79

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody:

  1. przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  2. zawarcie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  3. udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 3. Cele przetwarzania danych osobowych:

  1. wypełnienie przez nas obowiązku prawnego, tj. realizacja zadań określonych w obowiązujących przepisach prawa
  2. realizacja umów zawartych z osobami fizycznymi, podmiotami, kontrahentami
  3. w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

  1. naszym upoważnionym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
  2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie naszych zadań (np. w zakresie obsługi prawnej lub informatycznej Spółki)
  3. organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa

 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, realizacji umowy lub wyrażonej zgody - przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania; po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

  1. dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

  3. usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i jest on prawnie uzasadniony
   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

  4. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku gdy:

   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
    z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem
   3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie w naszej Spółce narusza przepisy prawa

 7. W przypadkach, w których przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.

 9. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzule szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalista) [link]
 • Klauzula informacyjna RODO* dot. przetwarzania danych klientów/ kontrahentów/ dostawców usług [link]
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla reprezentantów osób prawnych bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu określonego podmiotu. [link]